Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie recenzji artykułów do publikacji w ramach projektu „Nauka dla Innowacji”

 Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło).

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: recenzja 26 artykułów naukowych
o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego, nie przekraczających 25 tys. znaków - każdy.

2. Termin realizacji zamówienia – 15.10.2014 r. – 20.11.2014 r.

3. Warunki płatności – przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za recenzję jednego artykułu oraz łączną cenę ofertową brutto za wszystkie recenzje
(26 artykułów x cena jednostkowa brutto = łączna cena ofertowa brutto).

5. Warunki udziału:

1) Doświadczenie zawodowe – Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat dokonał recenzji minimum 5 artykułów naukowych publikowanych w monografiach, materiałach konferencyjnych, czasopismach krajowych lub zagranicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie:

- wykazu recenzowanych artykułów naukowych z podaniem miejsca publikacji i daty wykonania,

2) Kwalifikacje - Wykonawca posiada wiedzę naukową obejmującą nauki techniczne i ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na styku nauka-biznes, znajomość środowiska naukowego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i „zielonych technologii” (OZE).

Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie:

- oświadczenia Wykonawcy odnośnie posiadanej wiedzy i kwalifikacji,

- dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy).

3) Komitet Redakcyjny Politechniki Opolskiej musi zaakceptować kandydaturę Wnioskodawcy.

6. Wymagane dokumenty:

1) oferta Wykonawcy podpisana przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zawierająca cenę ofertową brutto, termin realizacji i warunki płatności,

2) wykaz recenzowanych artykułów naukowych z podaniem miejsca publikacji i daty wykonania podpisany przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

3) oświadczenie Wykonawcy odnośnie posiadanej wiedzy i kwalifikacji,

4) dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)

ewentualnie:

5) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego)

 

UWAGA

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 30.09.2014 r. do godz. 12:00 w formie:

1) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole,

2) przesłać pocztą na adres: Politechnika Opolska, Artur Olejnik ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole,

3) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator ds. staży i monitoringu

  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert kompletnych (zawierających wszystkie wymagane dokumenty). Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia ofert.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy (dwóch ekspertów zewnętrznych) w zakresie udziału w Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Nauka dla Innowacji"

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie: udział w obradach komisji rekrutacyjnej, ocena aplikacji składanych przez kandydatów na staż, sporządzenie listy rankingowej obejmującej kandydatów na staż zakwalifikowanych do odbycia stażu
w przedsiębiorstwie oraz listy rezerwowej – projekt przewiduje 20 godzin pracy komisji rekrutacyjnej.

2. Termin realizacji zamówienia – 20.09.2013 r. – 10.10.2013 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – wykonawca zobowiązany jest podać cenę za godzinę pracy.

5. Wymagane dokumenty: CV,oferta wraz z oświadczeniem o doświadczeniu zawodowym.

6. Doświadczenie zawodowe - ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na styku nauka-biznes, znajomość środowiska naukowego i gospodarczego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i „zielonych technologii” (OZE). Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z projektami współfinansowanymi z UE.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 15.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie:

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole lub

b) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator ds. staży i monitoringu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes