Pomoc de minimis

W ramach projektu Politechnika Opolska jest zobowiązana wystawić zaświadczenie de minimis (wg wzoru rozporządzenia KE) o udzielonej formie wsparcia (staż, szkolenie specjalistycznie) wszystkim przedsiębiorcom/pracownikom przedsiębiorstw, którzy wezmą udział w naszym projekcie.

Poniżej przekazujemy Państwu definicję pomocy de minimis:

Pomoc de minimis zgodna jest z zasadą prawa rzymskiego„de minimis non curat lex” – prawo nie troszczy się o drobiazgi. Stanowi ona osobną kategorię Pomocy Publicznej, nie powodującą naruszenia podstawowych zasad traktatowych, gdyż z założenia jest wsparciem o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca konkurencji na rynku.

 Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć:

-równowartości 200 tys. euro (brutto) w okresie 3 lat kalendarzowych,

-równowartości 100 tys. euro (brutto) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Dokonując oceny wniosku danego przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Do puli ogólnej wliczane są wszystkie środki jakie uzyskane zostały przez przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie, nie ma więc znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia czy cel, na jaki została wykorzystana.

Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują jednak pewne ograniczenia:

-pomocy tej nie można łączyć w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. z pomocą regionalną), w przypadku jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy,

-pomoc de minimis może być udzielana tylko w formach przejrzystych, takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy,

-pomoc ta nie może być udzielona przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis jest przeznaczana na pokrycie wydatków kwalifikowanych bezpośrednio związanych z:

-uruchomieniem działalności gospodarczej (wyjątek stanowią podmioty, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły),

-zakupem usług szkoleniowych i doradczych oraz uzyskaniem przez beneficjentów finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-adaptacją pomieszczeń, budynków, a także miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, leasing lub zakup zwrotny lub finansowy sprzętów i systemów informatycznych, które są niezbędne do realizacji szkolenia (do wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu szkoleniowego).

 Pomoc de minimis skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

- działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
- działalności w sektorze węgla kamiennego,
- przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa,
- podmiotów działających w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE,
- przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- przedmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE,
- podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
- pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji lub bieżącymi wydatkami,
- projektów, które faworyzują towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,
- przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, które są wymienione w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź gdy udzielenie pomocy jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów.

Opracowane na podstawie danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes